nfpa-il

העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע''ר)

קול קורא

קול קורא

העמותה הישראלית למיגון מפני אש NFPA-IL  קוראת להגשת הצעות להרצות במסגרת הכנס השנתי

שיתקיים בדצמבר 2017 וכן להרשם כמציג בתערוכה שתערך במסגרת הכנס

במסגרת הכנס מתוכננים המושבים הבאים :

·         רגולציה וכבאות (צמצום הרגולציה והשלכותיה,...)

·         כיבוי אש (כלי רכב המונעים באנרגיה חלופית, אוטובוסים...)

·         בניה לגובה (חיפוי רבי קומות, פינוי וחילוץ, שליטה בעשן, שליטה בעשן, הגנות אש ואיטומי מעברים, מיגון פסיבי..)

·         חינוך

·         חקירת דליקות (היבטי ביטוח, שמאות ומשפט בדליקות...)

·         תעשיה (, כיבוי באמצעות ערפל מים...)

·         תחבורה (בטיחות אש ברכבות ובמסילות, ארועי דליקה במנהרות...)

·         מושב מציגים (לכל מציג תתאפשר הרצאה של 25 דקות במושב המציגים)

כל מושב יסוכם בעזרת פנל מומחים

העמותה תארח משלחת של  NFPA  בראשות נשיאה ג'ים פולי ותינתנה הרצאות מטעמם.

המעוניינים להרצות במסגרת הכנס נא לפנות ליו"ר ועדת ההיגוי טפסר רן שלף (rans@102.gov.il)

המעוניינים להציג בתערוכה ולקחת חלק במושב המציגים, נא לפנות למזכירת העמותה גב' ריקי ברקוביץ (ricky@nfpa-il.org.il טל:08-9447720 )

או למפיק דותן (dotan@wizartpro.co.il   טל : 052-4309900 )