nfpa-il

העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע''ר)

התנעת הפורומים המקצועיים

19 פברואר 2017

לכבוד:                                                                                                                    

חברי העמותה הישראלית למיגון מפני אש

שלום רב,

ביום ב' 23 ינואר 2017 קיים הוועד המנהל של העמותה מפגש התנעה עם יושבי ראש הפורומים המקצועיים , כמפורט להלן :

פרוט שמות הפורומים ויושבי ראש

 

בפעילות הפורומים המקצועיים תבוא לידי ביטוי ליבת העשייה של העמותה.עבודת המטה של הפורום המקצועי נכנסת לעובי הקורה , דנה בתחומים מקצועיים ובוחנת את הכללים, התקנים והתקנות הקיימים ואופן יישומם. הפורום המקצועי מהווה מוקד ידע המביא לידי ביטוי  את הידע והנסיון המצטבר בארץ ובעולם , מזהה פערים מבצעיים ,טכנולוגיים ורגולטורים כדי לשפר את רמת המיגון מפני אש ובמידת הצורך להמליץ על שינויים בתקנים ובתקנות הקיימים או לנסח המלצות חדשות.

 

 

עבודת המטה מאפשרת השתתפות  רחבה ככל האפשר של חברי העמותה ,מקיימת התייעצות עם  NFPA  וגופים מובילים נוספים, תוך שאיפה לקונצנזוס בתהליך. הפורום המקצועי הוא מוקד ידע ומשמש כתובת מקצועית לשאלות וההערות בתחום הייחודי של הפורום.

אני מזמין את כל אחד מחברי העמותה להגיש מועמדותו דרך אתר העמותה לאישור הוועד המנהל את רשימת החברים הקבועים בפורום המקצועי.

                                                              בכבוד רב,

 

                                                                            ד"ר שמואל נתנאל, יו"ר